Strajk Nauczycieli

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy bardzo za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

W związku z przedłużającą się akcją strajkową, prosimy Rodziców o dalsze zapewnienie opieki swoim dzieciom i bieżące śledzenie sytuacji strajkowej w mediach.

W związku z tym, zostają odwołane lub przełożone zajęcia dodatkowe i imprezy planowane  (tj. Miś Edzio, Kapela Góralska, Śniadanie Wielkanocne). Nadmieniamy, że w okresie strajku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, pełnione są tylko funkcje opiekuńcze. W dalszym ciągu opiekę nad dziećmi sprawuje Dyrektor. Według Prawa Oświatowego grupa pod opieką  jednego nauczyciela może liczyć do 25 osób. Prosimy o wyrozumiałość.

Liczymy na szybkie zakończenie akcji protestacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola
Joanna Stalmach

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz
jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola,
rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.
  967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
  2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z

2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 1. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 2. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Strajk Nauczycieli

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych wychowanków

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola.
Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, pracowników, dla Państwa – Rodziców.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
W tym czasie w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia. Z wyżywieniem również może być problem.
Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.
Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola – Joanna Stalmach

Dyżur wakacyjny

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21 „Niezapominajka” w Bytomiu informuje, że przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego będzie czynne w lipcu i sierpniu tylko dla naszych dzieci z przerwą 19.08 do 31.08.2019r., celem przygotowania naszej placówki do nowego roku szkolnego.

W tym czasie prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Harmonogram dyżuru został ustalony z Organem Prowadzącym – Gminą Bytom za zgodą Rady Rodziców.

Przypominam, że przedszkole w czasie wakacji jest czynne dla dzieci rodziców pracujących.

Odpowiedź na petycję

                                 Bytom 06.12.2018 r.

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21 „Niezapominajka” w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez Inicjatywę – Dbajmy o Najmłodszych – Zdrowa Woda dla każdego Ucznia i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Zdając sobie sprawę z kluczowej roli Przedszkola w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych wychowanków oraz decydującego wpływu sposobu odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym na ich właściwy rozwój i model żywienia w wieku dojrzałym, Przedszkole (dyrektor, nauczyciele, personel kuchenny) podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości żywienia oraz wzrost świadomości zdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców. Dyrektor Przedszkola sprawuje stałą kontrolę nad jakością posiłków podawanych dzieciom oraz o dba o odpowiednią wiedzę personelu kuchennego w tym zakresie. Organizuje szkolenia i pogadanki na temat zdrowego żywienia. Dyrektor stara się wpływać również na rodziców dzieci poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń prozdrowotnych oraz poruszanie na zebraniach tematów związanych ze zdrowym żywieniem. Nauczyciele Przedszkola z chęcią angażują się we wszelkie akcje promujące zdrowy tryb życia i służą pomocą rodzicom w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Przede wszystkim Przedszkole zachęca wychowanków do spożywania warzyw i owoców, produkty te znajdują się w jadłospisie każdego dnia. Ponadto personel kuchenny przygotowuje posiłki ograniczając stosowanie cukru i soli. Dzieciom nie podaje się napojów słodzonych oraz niezdrowych przekąsek. Potrawy przyprawia się używając ziół. Przedszkole dba o obecność ryb w jadłospisie, produktów mlecznych oraz odpowiednie zróżnicowanie i zbilansowanie diety. W szczególności, zdając sobie sprawę z wysokiej wartości naturalnej wody pitnej, Przedszkole zapewnia dzieciom dostęp do niej przy posiłkach i między posiłkami. Istotny wpływ na tworzenie zdrowych nawyków żywieniowych ma też bez wątpienia regularność spożywania posiłków. Przedszkole stara się aktywizować dzieci do działania i samodzielnego sporządzania posiłków podczas różnego rodzaju akcji, dni, zabaw, uroczystości i kółek. Dba się również o wpojenie dzieciom właściwej higieny związanej ze spożywaniem posiłków. Dyrektor zobowiązuje się do ciągłego poprawiania jakości podawanych dzieciom produktów w przyszłości i śledzenia najnowszej wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia. Podjęte zostaną też działania w postaci zankietowania rodziców w kwestii ich zadowolenia z kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych przez Przedszkole oraz ich wysłuchania co do pomysłów na przyszłość, również w kwestii sposobu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21 „Niezapominajka” 21 w Bytomiu

                                          –  Joanna Stalmach

Przedszkole Miejskie Niezapominajka nr 21 w Bytomiu

Serdecznie witamy na ulepszonej stronie internetowej naszego przedszkola. Dzięki nowej wersji strona będzie wyświetlać się lepiej na urządzeniach mobilnych i jest dużo prostsza w edycji. Dodane zostało również szyfrowanie połączenia https.

Zapraszamy do współpracy oraz czekamy na ciekawe pomysły dotyczące działalności naszej placówki. Liczymy na życzliwe opinie i komentarze.