Koncepcja Pracy Przedszkola nr 21 „Niezapominajka”

w Bytomiu na rok szkolny 2017/2020

 

Punktem wyjścia do opracowania Koncepcji Pracy Przedszkola są wymagania stawiane wobec edukacji przedszkolnej: 

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego    ( Dz. U. z 2015r. poz.1270), 

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły    I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. – poz. 356 rozporządzenie MEN  z dnia 14 lutego 2017 r. );

Ø  Statut przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bytomiu,

Ø   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 256 oraz    z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola, poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań jakim powinno sprostać  przedszkole. Tworząc Koncepcję Pracy Przedszkola uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola. Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Koncepcję Pracy Przedszkola:

1.      Opracowano na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2017r

2.      Zapoznano Radę Rodziców.

3.      Przyjęto do realizacji na konferencji Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2017r.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

§  priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

§   zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw;

§   doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym;

§  poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi;

§  rozwój zawodowy nauczycieli;

§  wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

·         ma możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

·          jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

·          ma warunki do budowania pozytywnego obrazu samego siebie i dostrzegania swoich mocnych stron, 

·         uczy się współpracować z innymi i dostrzegać ich potrzeby,

·          zna swoje prawa i obowiązki,

·           jest optymistyczne, wesołe, otwarte, czuje się bezpieczne,

·           jest akceptowane takim, jakim jest,

·          osiąga dojrzałość szkolną, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 RODZIC W NASZYM PRZEDSZKOLU: 

·         współpracuje z nauczycielami,

·         jest parterem w tworzeniu i realizacji działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,

·          aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,

·          wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola,

·           ma możliwość korzystania z pomocy specjalistów,

·          otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

·         aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym                              i dokumentami placówki, 

·         współpracują w zespole, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

·          pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola,

·          wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia,

·          stosują nowoczesne metody pracy,

·         tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

·         wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 

·         doskonalą swoją wiedzę i umiejętności,

·         podnoszą kwalifikacje zawodowe,

·         są aktywni, twórczy, innowacyjni i zaangażowani w pracę przedszkola.

MODEL ABSOLWENTA:

 Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

§  wykazuje:  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,  umiejętność współpracy w grupie, umiejętność radzenia sobie z trudnościami,  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,  samodzielność,  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

§   posiada:  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, podstawową wiedzę o świecie.

§   umie:  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

§  rozumie, zna, przestrzega:  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,  zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,  zasady kultury współżycia, postępowania,  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,  potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

§   nie obawia się:  występować publicznie- reprezentować grupę, przedszkole,  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,  wykazać inicjatywy w działaniu,  wyrażania swoich uczuć.

PRIORYTETY ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2017/2020

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

1.      Zapewnienie możliwości najpełniejszego funkcjonowania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w środowisku społecznym na zasadach równości, tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych (integracja).

 

a)      zapewnienie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (zajęcia specjalistyczne):

 

Ø  muzykoterapia - zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Ø  terapia Biofeedback – zajęcia dla dzieci   o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Ø  logopedia – zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Ø  terapia Integracji Sensorycznej SI dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Ø  zajęcia teatralne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;   

 

b)      wspólne opracowanie w grupach Dekalogu Dobrego Przedszkolaka:

„Jestem tolerancyjny i chętnie pomagam”.

Rozmowy nt. praw i obowiązków dziecka w oparciu o „Konwencję Praw Dziecka”. Udział  w zabawach dydaktycznych nawiązujących do prawa do szacunku, bycia sobą, do radości, miłości itp.);

 

c)      prowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dotyczących emocji, tolerancji, empatii i koleżeństwa oraz wartości uniwersalnych tj. prawda, dobro, piękno.

 

d)     przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych we wszystkich grupach dotyczących asertywności w stosunku do zachowań agresywnych i nietypowych ze strony dzieci niepełnosprawnych oraz aspektu niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 

e)      pedagogizacja rodziców:

§  prelekcje, pogadanki z psychologiem nt. korzyści wynikających z procesu integracji dzieci w przedszkolu;

§  konsultacje ze specjalistami;

§  udostępnianie literatury fachowej;

§  zamieszczanie artykułów i porad dla rodziców na stronie internetowej przedszkola;

§  warsztaty Ruchu Rozwijającego  wg W. Sherborne;

§  warsztaty wg zainteresowań rodziców i zgłaszanych potrzeb;

2. Wzmacnianie prawidłowych zachowań warunkujących i gwarantujących bezpieczeństwo dzieci. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego w różnorodnych sferach działalności oraz procesu adaptacji dzieci nowoprzyjętych.

 

a)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa  podczas przebywania w przedszkolu (wspólne działania):

Ø  ustalenie zasad i norm postępowania w sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkolnych;

Ø  nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego;

Ø  wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych dzieci w trakcie zabaw (korzystanie z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, reagowanie na polecenia nauczyciela);

Ø  dostosowanie dla potrzeb bezpieczeństwa dzieci wyposażenia sal i ogrodu przedszkolnego w odpowiednie meble, sprzęty, pomoce, zabawki;

Ø  czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, które będą uczęszczały do szóstego oddziału przedszkola, mieszczącego się od września 2017 w Szkole Podstawowej nr 51;

Ø  spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służby zdrowia;

Ø  organizowanie spacerów, wycieczek utrwalających zasady bezpiecznego poruszania się ;

Ø   przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola;

b)      organizowanie zajęć i sytuacji edukacyjnych dotyczących adaptacji dzieci nowoprzyjętych,   w szczególności dzieci 3 letnich do warunków przedszkolnych:

Ø  zapewnienie dzieciom warunków  bezstresowej adaptacji;

Ø  wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu   i wsparciu;

Ø  wzmacnianie wiary we własne siły i we własne możliwości;

Ø  zapewnianie poczucia przynależności do wspólnoty przedszkolnej;

Ø  organizowanie zajęć adaptacyjnych;

 3.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem placówek integracyjnych i klubów sportowych.

a) nawiązanie współpracy z placówkami integracyjnymi (uroczystości, konkursy, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne):

·         Przedszkole Miejskie Integracyjne  nr 8  w Bytomiu,

·         Przedszkole Miejskie nr 63 im. J. Korczaka   z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu,

·          Przedszkole Publiczne „Radosny Zakątek”   w Mierzęcicach,

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu;

·         Kluby sportowe.

b) „30 lat minęło…” – zaproszenie przedstawicieli współpracujących placówek integracyjnych, instytucji oświatowych, władz lokalnych klubów sportowych, MDK na „Jubileusz 30-lecia przedszkola”. Przygotowanie uroczystości wspólnie z dziećmi              i rodzicami przedszkola. Zaangażowanie wszystkich pracowników placówki.

Zadania do realizacji na rok szkolny 2018/2019:

1.      Kontynuowanie priorytetów z  ubiegłego roku szkolnego 2017/2018.

2.      Kształtowanie postawy altruistycznej (niesienie pomocy i sprawianie przyjemności innym).

3.      Budowanie poczucia własnej wartości   i wspólnej więzi z innymi dziećmi.

4.      Nawiązanie współpracy z nowymi placówkami o profilu integracyjnym.

 

Zadania do realizacji na rok szkolny 2019/2020:

1.      Kontynuowanie priorytetów z roku szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019.

2.      Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z możliwościami                      i predyspozycjami.

3.      Podniesienie funkcjonalności ogrodu przedszkolnego i jego wyposażenia w nowe urządzenia zabawowe, umożliwiające bezpieczne przebywanie dzieci na świeżym powietrzu.

4.      Śledzenie losów absolwentów – dzieci niepełnosprawne kontynuujące naukę w szkołach podstawowych.

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ:

1.       Nauczyciele oraz personel przedszkola znają Koncepcję Pracy Przedszkola  na lata 2017/2020. 

2.      Zmiany w dokumencie mogą być dokonywane na wniosek Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz dokonywane będą przy udziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej. 

3.      Realizacja koncepcji jest monitorowana systematycznie przez dyrektora przedszkola oraz nauczycieli i analizowana na posiedzeniach Rady Pedagogicznej stosownie do potrzeb.

4.      Nauczyciele zapoznają rodziców z koncepcją pracy na zebraniach grupowych. Dodatkowo rodzice mogą zapoznać się z Koncepcją Pracy Przedszkola za pośrednictwem strony internetowej placówki oraz na tablicy dla rodziców.

5.       Rodzice mają możliwość partycypacji w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola. O realizacji głównych założeń Koncepcji Pracy Przedszkola rozmawiają z dyrektorem i nauczycielami na początku roku szkolnego, wypowiadają się również w czasie badania ankietowego. W każdym czasie mają możliwość zgłaszania swoich sugestii, uwag czy propozycji działań zarówno podczas zebrań grupowych, jak i za pomocą skrzynki mailowej, bądź poprzez stronę internetową. W sprawie propozycji modyfikacji koncepcji kontaktują się również przez przedstawicieli Rady Rodziców, którzy zgłaszają ich sugestie, uwagi  na zebraniach Rady Rodziców .

                                                                                        Zatwierdził:

                                                     Dyrektor Przedszkola mgr Joanna Stalmach